Zastrzeżenia prawne

Poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z działalnością Property & Capital Advisors Sp. z o.o.

Lista podstron:

Podstawy prawne działalności

Property & Capital Advisors Sp. z o.o. („PCA”) informuje, że:

– została wpisana przez KNF do rejestru agentów ubezpieczeniowych, pod numerem 11242123/A.

Zasady składania reklamacji

Klient, który zawarł umowę z Property & Capital Advisors Sp. z o.o. (dalej PCA) oraz inna osoba uprawniona z tytułu zawartej umowy, ma prawo do składnia w każdym czasie zastrzeżenia dotyczącego usług realizowanych przez PCA.

Klient ma prawo wnieść za pośrednictwem Property & Capital Advisors Sp. z o.o. reklamację na usługi podmiotów, z którymi PCA zawarła umowy o współpracę i które to usługi oferuje klientom.

Klient może złożyć reklamacje w jeden z następujących sposobów:

  • listownie na adres: Property & Capital Advisors Sp. z o.o., ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław
  • drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie pcadvisors.pl/kontakt
  • osobiście w dowolnym oddziale Property & Capital Advisors Sp. z o.o.;
  • w sposób wskazany we właściwej umowie dotyczącej produktu lub usługi zawartej za pośrednictwem Property & Capital Advisors Sp. z o.o.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko klienta, nr PESEL, adres korespondencyjny, nr umowy, której sprawa dotyczy, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie klienta dotyczące rozwiązania reklamacji. W przypadku pisemnych reklamacji, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację.

Na żądanie Klienta PCA przekaże potwierdzenie złożenia reklamacji – pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Odpowiedź zostanie udzielona do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas może być przedłużony do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, o czym PCA poinformuje składającego reklamację wcześniej i wskażemy nowy termin udzielenia odpowiedzi oraz przyczynę opóźnienia. Prosimy wówczas o wyrozumiałość i cierpliwość.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji PCA. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez klienta.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

Jeżeli otrzymana decyzja nie spełni oczekiwań Klienta, ma on prawo do złożenia odwołania w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji. Ponadto spór między Klientem a Property & Capital Advisors Sp. z o.o. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami a podmiotami rynku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacje składane na usługi innych podmiotów niż Property & Capital Advisors Sp. z o.o. rozpatrzone zostaną zgodnie z odrębnymi zasadami obowiązującymi w instytucji, której reklamacja dotyczy. O zasadach tych klient zostanie poinformowany w stosownej umowie dotyczącej produktu lub usługi zawieranej za pośrednictwem Property & Capital Advisors Sp. z o.o.

Niniejsze informacje nie mają zastosowania do podmiotów innych niż konsumenci, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Niniejszy materiał zawiera wyłącznie ogólne informacje i nie stanowi proponowania nabycia jakichkolwiek produktów finansowych. Podane informacje nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani też nie są wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia.  Żadne z podanych informacji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Inwestowanie w produkty finansowe lub inne prezentowane produkty wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części.

Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów

Property & Capital Advisors Sp. z o.o. na podstawie funkcjonującego w firmie regulaminu przeciwdziała powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy klientami, a firmą oraz pomiędzy klientami a osobami reprezentującymi firmę i jej pracownikami. Klient jest informowany o każdym potencjalnym źródle konfliktu interesów.

Informacje dotyczące treści publikowanych przez Property & Capital Advisors Sp. z o.o.

Property & Capital Advisors Sp. z o.o. informuje, że wszelkie materiały i treści udostępniane odwiedzającym na witrynie internetowej www.pcadvisors.pl oraz wszelkie materiały promocyjne przekazywane Klientom przez Pracowników firmy Property & Capital Advisors Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny, a żadna z zawartych w nich informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W szczególności udostępniane informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Udostępniane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Property & Capital Advisors Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie wiążę się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.